Steun ons en help Nederland vooruit

Zorg en welzijn

In de afgelopen periode zijn met de decentralisaties veel taken naar de gemeente gegaan. Landsmeerders kunnen nu voor vragen rondom ondersteuning, zorg en gezin bij het Middelpunt terecht. De gemeente Landsmeer heeft reeds vóór de decentralisaties veel geïnvesteerd om dit zo goed mogelijk te organiseren en is daar in geslaagd; een gegeven dat kan worden afgeleid uit verschillende tevredenheidsonderzoeken en misschien ook uit het relatief lage aantal bezwaarzaken dat rondom zorgaanvragen wordt ingediend.

Een deel van de taken wordt in samenwerking met andere gemeenten uitgevoerd, wat het idee achter de decentralisaties (“dichtbij de inwoners”) teniet kan doen. D66 vindt dat wat Landsmeer zelf goed kan uitvoeren, dat ook moet (blijven) doen. D66 wil daarnaast dat mensen meer ruimte krijgen voor eigen ideeën over de zorg en dat zij eigen  regie moeten kunnen voeren over de inrichting van de zorg.

Meer richten op preventie
Voorkomen is beter dan genezen. D66 wil daarom meer aandacht voor preventie en ‘positieve gezondheid’. Niet alleen zal het vroegtijdig aanbieden van laagdrempelige hulp of lichte zorg op termijn voordeliger zijn, het voorkomt ook dat er uiteindelijk een beroep gedaan moet worden op zwaardere vormen van hulpverlening.

Meer aandacht voor mantelzorgers
Het uitgangspunt van de huidige wetgeving is dat mensen in eerste instantie zoveel mogelijk hun problemen zelf moeten oplossen of daarvoor in hun omgeving hulp moeten zoeken. Voor die hulp in de omgeving wordt steeds meer een beroep gedaan op mantelzorg: zorg verleend door naasten. Het is belangrijk ervoor te waken dat deze tendens niet doorslaat waardoor mantelzorgers omvallen. Zij verdienen in de ogen van D66 zélf ook voldoende ondersteuning om hun bijstand te kunnen verrichten. D66 vindt daarom dat mantelzorgers met een uitkering (tijdelijk) moeten worden vrijgesteld van sollicitatieverplichtingen. Daarnaast wil D66 blijven inzetten op respijtzorg: vervangende zorg door een professional of vrijwilligers, waardoor de mantelzorger wat lucht en ruimte krijgt en de mantelzorg beter vol te houden is. Maar bovenal wil D66 dat de gemeente bij de mantelzorgers zelf inventariseert aan welke ondersteuning zij behoefte hebben.

Instellen gemeentelijke ombudsman
D66 pleit voor het instellen van een gemeentelijke ombudsman, waar men terecht kan met klachten over de afhandeling van gemeentelijke diensten door de gemeenteambtenaren en bestuurders. De gemeentelijke ombudsman opereert onafhankelijk en wordt voor een bepaalde periode benoemd door de gemeenteraad. De ombudsman zou bijvoorbeeld maandelijks een gratis spreekuur kunnen houden in de bibliotheek van Landsmeer.

De rol van de Adviesraad sociaal domein vergroten
De gemeente Landsmeer heeft een Adviesraad Sociaal Domein: een onafhankelijke adviesraad voor inspraak en gezamenlijke belangenbehartiging voor alle inwoners van de gemeente Landsmeer die te maken krijgen of hebben met de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet of de Jeugdwet. De adviesraad kan het college van B&W gevraagd en ongevraagd adviseren met betrekking tot het beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en participatie. Nu is de rol van de adviesraad nog wat vrijblijvend: het betrekken van de adviesraad is niet verplicht. D66 wil dat voortaan naast het college óók de gemeenteraad gebruik kan maken van adviezen van deze adviesraad.

Meer kansen via werk en inkomen
Alle Landsmeerders moeten mee kunnen doen en werk kunnen verrichten waar ze goed in zijn. Werkzoekenden die zich melden bij de gemeente moeten op maat voorlichting en training krijgen. D66 wil dat daarbij gezocht wordt naar flexibele oplossingen, zoals tijdelijk of parttime werk. De gemeente moet ook maatwerk bieden om uitkeringsgerechtigden zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. In de tussentijd moet de bijstand eenvoudig georganiseerd worden: het moet een opstap zijn en niet een bureaucratische brij waar mensen in verzanden. D66 vindt voorts dat de gemeente zelf als werkgever voorop moet lopen in het bieden van werkervaringsplaatsen, doorstroming van talent en het bieden van werkkansen aan minder validen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018