Steun ons en help Nederland vooruit

Omgevingsvisie voor en door Landsmeer

Voor D66 geldt het uitgangspunt dat regels er voor mensen dienen te zijn en niet omgekeerd. Er moet dan ook regelmatig worden bekeken of bestaande regels nog effectief zijn. Als dat niet zo is moeten ze worden gewijzigd of geschrapt. Beleidsregels en verordeningen moeten een duidelijk doel hebben, helder opgeschreven zijn en voor alle belangstellenden en belanghebbenden goed toegankelijk zijn, waaronder via de gemeentelijke website. Het bovenstaande sluit aan bij de naar verwachting in 2021 in te voeren Omgevingswet: minder regels, meer ruimte voor lokaal maatwerk en een groter vertrouwen tussen overheden, inwoners en ondernemers.

In deze Omgevingswet is een verplichting opgenomen voor gemeenten om een omgevingsvisie vast te stellen. Deze visie moet betrekking hebben
op alle terreinen van de fysieke leefomgeving, waaronder ruimtelijke  ordening, landbouw, landschap, milieu, natuur en water, energieinfrastructuur
en gezondheid. D66 heeft ervoor gepleit om tijdig het opstellen van de Omgevingsvisie ter hand te nemen en daarbij ook in een plan van aanpak aandacht te besteden aan de rol van de inwoners. Een breed gedragen visie zal alleen tot stand kunnen komen na een zorgvuldig proces, waarin niet
alleen de raad maar ook de inwoners, ondernemers en het maatschappelijke middenveld volop in de gelegenheid zijn gesteld om hun ideeën, ervaringen, zorgen en wensen voor het voetlicht te brengen. D66 blijft er op inzetten en op toezien dat deze rollen worden meegenomen in de voorbereiding van dit proces.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018