Steun ons en help Nederland vooruit

Lokale democratie: inwoners voorop

In de afgelopen periode is mede door D66 gestreefd naar een gemeente die haar inwoners centraal stelt; met een bestuur dat de inwoners, ondernemers en organisaties kent en weet wat er speelt. Waarbij de gemeente openstaat voor initiatieven vanuit de gemeenschap en waarbij plannen worden gemaakt in samenspraak met inwoners, ondernemers en instellingen. Deze bestuurlijke vernieuwing smaakt voor D66 naar meer.

Méér dan inspraak: denktanks
D66 heeft zich ervoor ingezet dat het gemeentebestuur eerst luistert naar wat zich in de gemeente afspeelt voordat het overgaat tot het maken van plannen. Bijvoorbeeld bij kansen en problemen op het gebied van leefbaarheid, verkeersoverlast of parkeerdruk moet de eerste stap zijn te luisteren naar bewoners om te horen wat hun wensen en zorgen zijn. En daarbij ook te vragen of er reeds ideeën of best practices bekend zijn om de problemen op te lossen, voordat ambtenaren aan het werk worden gezet om oplossingen op papier te zetten of het wiel opnieuw uit te vinden. Er is in de ogen van D66 geen plaats meer voor een gemeente die plichtmatig inspraakprocedures volgt en vervolgens haar eigen gang gaat. Inspraak moet in een stadium geschieden dat er nog echte invloed op de besluitvorming mogelijk is. D66 zet haar inspanningen om inwoners daadwerkelijk te betrekken bij de voorbereiding en het nemen van besluiten onverminderd voort. Daarbij wordt niet zozeer gedacht aan het instellen van allerlei klankbordgroepen waarbij wel mag worden meegedacht maar men zich vervolgens vaak afvraagt of er ook daadwerkelijk iets met die bijdragen wordt gedaan. D66 denkt liever aan het opzetten van zogenaamde ‘denktanks’ waarin betrokken inwoners, ondernemers en deskundigen een bepaald probleem of kwestie
in kaart brengen en verschillende oplossingen of kaders aandragen. Die kaders kan de raad vervolgens aan het college meegeven in de uitvoering. Zo kan bijvoorbeeld een “Denktank het Lint” worden opgericht, die zich specifiek richt op de verkeersveiligheid op het Lint en op de beperking van de uitstoot van Co2 en NOx.

Voorkeur voor uitgebreide participatie en enquêtes boven referendum
Enquêtes kunnen worden gebruikt om de inwoners meer bij de besluitvorming van de gemeenteraad en B&W te betrekken. D66 is altijd voorstander van referenda geweest die besluiten van de gemeenteraad kunnen corrigeren of bevestigen, mits het initiatief afkomstig is van inwoners. Daarnaast moet er sprake zijn van een geschikt onderwerp met een heldere keuzemogelijkheid, en moet het geen besluit betreffen dat reeds is vastgesteld in (bijvoorbeeld) een regionaal samenwerkingsverband. D66 vindt echter bovenal dat het van meet af aan actief betrekken van inwoners bij besluitvorming de behoefte aan een referendum zou kunnen én moeten voorkómen. Tot slot wordt het nadeel dat een referendum zich altijd beperkt tot één keuzemogelijkheid, ondervangen doordat in enquêtes en in andere vormen van inspraak meer ruimte is
voor onderbouwing en nuancering van standpunten.

De gemeente is toegankelijk en bereikbaar voor haar inwoners
Digitalisering brengt voordelen met zich mee, het kan drempels verlagen en D66 vindt het een goede ontwikkeling dat interactie via sociale media zoals Facebook en de gemeentelijke websites verder wordt uitgebouwd. Het mag de gemeente echter niet onbereikbaar maken voor degenen die daar niet thuis in zijn of die de voorkeur blijven geven aan persoonlijk contact. D66 wil dat onderzocht wordt of het mogelijk is gemeentelijke diensten bij mensen thuis aan te bieden, zoals het thuisbezorgen van paspoorten of het aan huis opnemen van aangiften van geboorte.

Investeer in de lokale media
Voor een goed werkende democratie is, vanwege hun controlerende taak, de aanwezigheid van lokale media een must. Bovendien spelen zij ook een belangrijkerol in de communicatie tussen de gemeente en haar inwoners. Lokale journalistiek is daarom belangrijk, maar kan in een kleine gemeente als Landsmeer onder druk komen te staan door een tekort aan vrijwilligers of aan goed werkend materiaal. D66 wil de lokale nieuwsorganisaties (blijven) ondersteunen, maar niet enkel in financiële zin. Ondersteunen betekent ook dat de gemeente informatievragen van journalisten
snel en proactief beantwoordt.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018