Steun ons en help Nederland vooruit

Milieu en duurzaamheid

In de afgelopen periode zijn al diverse stappen gezet die duurzaamheid en milieu de aandacht moeten geven die ze verdienen. Zo mag Landsmeer zich, als gevolg van een motie van D66, op het gebied van het inkopen van energie tot één van de allergroenste gemeenten van Nederland noemen! Vanaf 2017 wordt er 100% groene stroom geleverd aan de gemeente en per 1 januari 2018 zal worden overgegaan op biogas.

Daarnaast hebben woningcorporaties zich op grond van de Woonvisie verplicht hun woningbezit te verduurzamen. Het overgrote deel van het Landsmeerse woningbestand bestaat echter uit koopwoningen, die bovendien zijn gebouwd in de jaren ‘70 en ‘80 van de vorige eeuw. Deze woningen verliezen verhoudingsgewijs onnodig veel energie; een situatie waarin D66 graag spoedig verandering ziet.

Klimaatneutraal in 2030
D66 wil dat Landsmeer ernaar streeft om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent dat de gemeente grotendeels afgekoppeld wordt van het aardgas en voor verwarming en warm tapwater mettertijd overstapt op duurzame alternatieven. Idealiter geldt dit uiteindelijk voor alle huurwoningen en ook een groot deel van de koopwoningen.

Ambitieuze duurzaamheidsagenda
Mede door D66 is gepleit voor het opstellen van een nieuwe en ambitieuze duurzaamheidsagenda met input van onder meer inwoners, Landsmeerse bedrijven en verschillende maatschappelijke instellingen. Deze duurzaamheidsagenda zal naar verwachting in de komende periode verder zijn beslag krijgen, maar wat D66 betreft is dit een ‘levende agenda’ en zal deze op ieder moment aangepast kunnen worden als er nieuwe ontwikkelingen of kansen zijn met betrekking tot verduurzaming. Bovenal zullen de bovengenoemde partijen hierin een belangrijke rol (blijven) vervullen.

Het aanstellen van een energiemanager
D66 is een voorstander van het aanstellen van een ambtenaar, bij voorkeur in regionaal verband, die toeziet op de uitvoering en het bijstellen van de duurzaamheidsagenda en bovendien als hét aanspreekpunt zal functioneren voor inwoners, bedrijven en instellingen wat betreft het geven van informatie over energiebesparing en duurzame energie. Deze ‘energiemanager’ kan de weg wijzen in het realiseren van energiebesparende maatregelen en het duurzaam opwekken van energie, en kan daarnaast de verschillende partijen en partners bij elkaar brengen. Hierdoor worden drempels verlaagd en kunnen gezamenlijke initiatieven worden ontplooid.

Stimuleren renovatieprojecten die nul-op-de-meter garanderen
Er valt veel klimaatwinst te behalen als het aantal energie-neutrale woningen flink stijgt. Uit onderzoek is gebleken dat innovatieve renovatieconcepten niet alleen woningen technisch energieneutraal maken, maar ook een belangrijke impuls geven aan de leefbaarheid in de wijk. D66 wil dat de gemeente in kaart brengt of er reeds woningen, die in de jaren ’70 en 80 van de vorige eeuw zijn gebouwd, bestaan die volgens het ‘nul op de meter’ concept zijn gerenoveerd. Zo ja, dan pleit D66 ervoor om deze woningen voortaan op te nemen in een duurzame huizenroute. Als echter blijkt dat er in Landsmeer nog nauwelijks dergelijke woningen op die wijze gerenoveerd zijn wil D66 dat het gemeentebestuur in samenwerking met marktpartijen een pilot start waarin een vijftal voor Landsmeer representatieve type woningen volgens dit ‘nulop-de-meter’ principe wordt gerenoveerd. Door de gemeente zal dan een financiële bijdrage worden geleverd aan de investeringskosten.

Stimuleren zonne-energie; gemeentelijke gebouwen maximaal voorzien van zonnepanelen
Op het gemeentehuis, de basisscholen en de gemeentewerf liggen reeds enige zonnepanelen. ‘Enige‘ is volgens D66 evenwel niet genoeg; wat D66 betreft worden alle gebouwen die in eigendom zijn van of in onderhoud zijn bij de gemeente Landsmeer, zoveel mogelijk voorzien van zonnepanelen. Dit betekent dat ook met betrekking tot bijvoorbeeld het gemeentehuis onderzocht zal moeten worden of winst kan worden behaald door het plaatsen van extra zonnepanelen.

Mogelijkheden voor windenergie onderzoeken
D66 wil graag dat de gemeente een onderzoek verricht naar de mogelijkheden voor kleinschalige windenergie bij woningen en bedrijven, zoals kleine windmolens op daken of zogeheten ‘verticale windwokkels’ op grotere gebouwen. Een veelgehoord argument tegen windmolens op land is horizonbevuiling en geluidsoverlast. D66 is niet op voorhand tegen grootschalige(r) windenergie, mits daarvoor in samenspraak  met de inwoners en andere betrokkenen een geschikte plek kan worden gevonden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018