Steun ons en help Nederland vooruit

Economie, recreatie en toerisme

Milieuvriendelijke bedrijvigheid stimuleren
D66 vindt dat de vestiging van met name milieuvriendelijke bedrijvigheid zoals dienstverlening, kennisbedrijven e.d. gestimuleerd moet worden. Dat kan door voor die bedrijvigheid ruimte aan te bieden waar zij de infrastructuur niet zwaar belast.

Bevorderen innovatie en faciliteren glasvezelnetwerk
D66 bevordert innovatie en ondernemerschap. De gemeente speelt hierin een rol door het faciliteren van een verzamelgebouw voor ondernemers, door de aanleg van een glasvezelnet te bevorderen, door ondernemers die vanuit een gemeentelijke uitkeringssituatie ondernemen voortaan facilitair te ondersteunen en door beter gebruik te maken van Europese regionale fondsen.

Stimuleer lokale werkgelegenheid
Bij aanbestedingen moet de gemeente ervoor zorgen dat de gevolgde procedure, de bureaucratische druk en de gehanteerde criteria het MKB niet benadelen. Door voortaan zogenaamd “functioneel aan te besteden” – de gemeente schrijft niet voor hoe de opdracht moet worden uitgevoerd, maar slechts binnen welke uitvoeringsvoorwaarden dat moet gebeuren – biedt de gemeente lokale bedrijven ook de ruimte om hun innovatiekracht aan te spreken. D66 ziet graag dat de gemeente actief samenwerkt met bedrijven om te zorgen voor meer stageplekken, werkervaringsplekken en reguliere banen.

Evenwicht tussen recreatie en natuurbeheer
Recreatie- en natuurgebied het Twiske staat al jaren onder druk, doordat er te weinig financiële reserves zijn voor onderhoud en beheer van het gebied. Er wordt daarom door het recreatieschap naar verschillende mogelijkheden gezocht om meer inkomsten te genereren. De aantrekkingskracht van natuur is evenwel voor veel mensen de rust die ervan uitgaat. Bij het verder ontwikkelen van toerisme en recreatie, wil D66 voorkomen dat die rust daaraan wordt opgeofferd. Hoewel het Twiske van oorsprong een recreatiegebied met natuurwaarden is – een omgeving waarin meer mogelijkheden zijn dan in een beschermd natuurgebied – is D66 geen groot voorstander van meer muziek- en dance-evenementen aldaar, maar D66 staat wel open voor festivals die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Indien voor het beheer van het Twiske noodzakelijk is dat er meer inkomsten uit evenementen worden gegenereerd, wil D66 dat eerst bezien in samenspraak met de verschillende betrokkenen, waaronder het recreatieschap zelf, evenementenorganisaties, omwonenden en relevante deskundigen. Daarnaast vindt D66 dat er ook gekeken  moet worden naar andere mogelijkheden om extra bezoekers te trekken: zoals het  opknappen van de avonturenspeelplaats.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018