Steun ons en help Nederland vooruit

Bestuurlijke toekomst Landsmeer

Landsmeer is een kleine gemeente. Uit een bestuurskrachtonderzoek is gebleken dat de gemeente onvoldoende in staat is om zelfstandig alle gemeentelijke taken op te vangen en bovendien de ambities, vastgesteld in de Toekomstvisie, te kunnen realiseren. Om zo dicht mogelijk bij de inwoners te kunnen blijven staan, had D66 het liefst gezien dat Landsmeer zelfstandig kon blijven. Maar het ambtenarenapparaat is te klein en te kwetsbaar gebleken om te voldoen aan de eisen die aan de gemeente worden gesteld.

Oorspronkelijk een voorkeur voor ambtelijke fusie met groene gemeenten
Om de kwetsbaarheid te verkleinen en toch de zelfstandigheid te kunnen behouden was D66 voorstander van een ambtelijke fusie – het samenvoegen van de ambtenarenapparaten tot één robuuste organisatie – met de groene gemeenten Oostzaan, Wormerland en Waterland. Daarmee kan worden voorkomen dat Landsmeer wordt opgeslokt door een grote stedelijke buur. Deze verregaande ambtelijke samenwerking was ook de voorkeur van de inwoners. Inmiddels heeft de gemeenteraad van Landsmeer geconcludeerd dat dit niet haalbaar is. Nu ligt de vraag voor wat dan de bestuurlijke toekomst van Landsmeer moet zijn.

Voorkeur voor intensivering ambtelijke samenwerking, waarbij een bestuurlijke fusie onderzocht wordt
D66 vindt dat het in stand houden van een eigen gemeenteraad en bestuur geen doel op zich mag zijn, maar dat er wel gezorgd moet worden dat het bestuur dichtbij de inwoner blijft staan en dat de dienstverlening op peil blijft. Zo moeten ook zaken als zorg, jeugd en werk, dichtbij huis geregeld blijven en moet het bestuur op de hoogte zijn van hetgeen zich in Landsmeer afspeelt. We geven daarom nu de voorkeur aan een intensieve samenwerking met gelijksoortige landelijke buurgemeenten, waaronder in ieder geval Waterland. D66 wil met deze gemeente werken aan een gezamenlijke bestuurlijke toekomst, in de hoop dat buurgemeenten Oostzaan en Wormerland zich daarbij willen aansluiten. Deze zijn op dit moment echter nog bezig met het versterken van de eigen ambtelijke organisatie OVER-gemeente.

Een opschaling naar één grote gemeente inclusief Edam-Volendam, ziet D66 vooralsnog niet zitten, omdat uit onderzoeken is gebleken dat de tevredenheid van de inwoners na een grote herindeling afneemt en een dergelijke opschaling lang niet altijd aan de verwachtingen voldoet. D66 is er ook om die reden tegen dat Landsmeer wordt opgeslokt door een grote stedelijke buur zoals Amsterdam. Zie hiervoor ook de bijdrage in de Groene Landsmeerder, waarin enkele feiten over het aansluiten bij Amsterdam op een rij worden gezet: https://landsmeer.d66.nl/content/uploads/sites/161/2018/01/GL-januari-2018-el.pdf

In samenspraak met de inwoners
D66 wil, mede gelet op het eerder gevolgde proces van inspraak, de gevolgen die een gemeentelijke herindeling heeft en het benodigde draagvlak, dat inwoners wederom bij de besluitvorming worden betrokken. Inwoners moeten uitgebreid worden geïnformeerd over de huidige situatie en er moet grondig worden geïnventariseerd welke zaken de Landsmeerse bevolking wil veiligstellen en naar welk herindelingsscenario de voorkeur zou uitgaan.

D66 heeft in dat kader een initiatiefnota ingediend die leidde tot een extra participatieronde begin 2019, waarbij er naast bijeenkomsten in elke kern ook huis aan huisinformatie is verspreid en raadslden in het centrum in een pop-up store in gesprek gingen met inwoners.

Laatst gewijzigd op 29 oktober 2019