Steun ons en help Nederland vooruit

Nico van Baarsen

raadslid, vice fractievoorzitter

Wat heeft D66 bereikt de vorige periode? (2013-2017)

Luijendijk Zuid is doorontwikkeld en met ingrepen op het proces en met het bijsturing op de inhoud omgevormd “van molensteen naar reddingsboei”. Na jaren van onduidelijkheid zijn met de woningbouwverenigingen en de huurders met de woonvisie als basis nu belangrijke afspraken gemaakt voor de komende periode, met vooral resultaat voor de Landsmeerse samenleving “een prestatie van formaat”.

Met de invoering van het nieuwe onderdeel “onbekende toekomst” in onze planologische procedures (principeverzoeken Het Lint 2015), is vooruitlopend op de nieuwe omgevingswet geëxperimenteerd, en vorm gegeven aan het landelijk ontwikkeltraject “nu al eenvoudig beter”. Met een gerealiseerde meerderheid in stemkracht is het Landsmeerderveld 4 jaar lang niet bedreigd geweest door niet noodzakelijke verstedelijking. “cultuurlandschap met Rembrandtkwaliteit veilig gesteld”.

Afvalscheiding en terugdringing van CO2 uitstoot zijn de thema’s waar mondiaal op wordt ingezet om klimaatverandering en uitputting van de aarde te af te remmen. Hierin onderscheiden wij ons niet van anderen. De urgentie wordt ook lokaal breed onderkent en het is daarom “geen beleid maken maar gewoon doen” inwoners stimueren en zelf het goede voorbeeld geven.

Het domein Recreatie en Toerisme loopt nog wat achter, ondanks het feit dat dit als één van de belangrijkste sporen in de toekomstvisie benoemd was. Gelukkig zijn er met het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met een gezonde marktpartij, inmiddels wel stappen gezet richting een ontwikkeling aan de westkant van het lint waar de verbinding met het Twiske gevonden kan worden. Met aangetrokken externe deskundigen op dit onderwerp is nu het proces “te gast in Landsmeer” goed ingericht en op gang gebracht.

Portefeuilles: Fysiek domein, Bestuurlijke toekoomst,