Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 16 november 2020

Behoud van groene karakter van Landsmeer en bouw van nieuwe woningen? Het kan binnenstedelijk!

Na een intensief participatietraject is door de Provincie Noord-Holland op 19 november 2018 de Omgevingsvisie vastgesteld. Hierin is vastgelegd waar in de Provincie Noord-Holland de verschillende functies (Wonen, Landschap, Werken, Verkeer en Recreatie) in samenhang met elkaar en rekening houdend met de huidige aanwezige kwaliteiten, verankerd of aanvullend nieuw geplaatst kunnen worden.

In de vergaderingen van de Provinciale Staten (PS) is in vervolg hierop een Verordening met bijpassende spelregels ingebracht: de Provinciale Omgevingsverordening NH2020.

Na de eerste ronde van besprekingen in de PS, lijkt een ruime meerderheid akkoord te zullen gaan met het invoeren van het nieuwe fenomeen “Bijzonder Provinciaal Landschap” (BPL).  Een benaming die alle voorgaande (natuur)beschermende regimes vervangt. In Landsmeer is op de kaart aangegeven dat, naast de groengebieden Het Twiske en Het Ilperveld, alle overige weidegebieden en de lintbebouwingen gaan vallen onder het BPL. In dat BPL is projectontwikkeling niet langer meer mogelijk. Buiten de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is op locaties nog ontwikkeling mogelijk van kleine projecten tot maximaal 11 woningen. Binnen de MRA is afgesproken, in verband met de zorg om het krimpend areaal aan groen, dit niet langer toe te staan. Enkel binnen de dorpskernen is uitbreiding van het aantal woningen nog mogelijk. D66 vindt deze beperking, ingevoerd voor behoud van de leefkwaliteit binnen de regio, een goede zaak en wil met de inwoners in gesprek om de locaties die mogelijk wel nog geschikt zijn voor de bouw van woningen, voor de Landsmeerders die nu niet voldoende bediend worden, te gaan bepalen. Landsmeerse jongeren en senioren met een kleine beurs vallen nu buiten de boot en D66 wil voor hen op zoek gaan naar gemeentelijke locaties waar bouwen nog wel mogelijk is.

 

Zoals je kunt zien op het kaartje hebben wij daar best wel al wat ideeën over.

Wij denken aan locaties binnen de kernen Landsmeer, Den Ilp en Purmerland, die nu incidenteel gebruikt worden voor bijvoorbeeld sport, recreatie of nu verworden zijn tot restgroen. Binnenkort staat het Gemeentelijk Groenbeleidsplan op het programma van Raad en B&W. Ook bij het opstellen van onze omgevingsvisie is wonen een thema. Wij vinden dat mooie momenten om de dialoog te starten met de inwoners van Landsmeer om die binnenstedelijke locaties waarvan zij vinden dat mogelijk een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd kan worden, met hen aan te gaan.

Met z’n allen komen we verder, verder om van Landsmeer een woongemeente te maken waar ruimte is voor iedereen, ook die doelgroepen die nu geen kans maken op een woning.