Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 11 november 2017

Begrotingsbehandeling: Geen reclamemast voor Landsmeer

Tijdens de behandeling van de begroting voor 2018 heeft de gemeenteraad van Landsmeer een motie aangenomen van PvdA en D66 om het onderzoek naar de mogelijkheid om een reclamemast in het Landsmeerderveld te stoppen. De beide fracties vinden dat het groen bij de entree van de gemeente niet verder aangetast moet worden. Bovendien zijn de opbrengsten van een reclamemast niet nodig omdat de gemeentelijke financien op orde zijn. De raad steunde ook een motie van PvdA, D66 en CDA om regentonnen beschikbaar te stellen als bijdrage aan het opvangen van de gevolgen van het veranderende klimaat met heviger regenbuien. Tevens wordt in de motie opgeroepen tuinen en dergelijke minder te betegelen.

De raad stelde de begroting voor 2018 vrijwel ongewijzigd vast. Alleen een werd een extra bedrag ten behoeve van het opstellen van een uitvoeringsplan duurzaamheid van 25.000 euro toegevoegd op voorstel van de VVD.

De bijdrage van D66 aan de algemene beschouwingen treft u hieronder aan:

Het gaat goed met Landsmeer. In de laatste lijst van Elsevier stond onze gemeente op de 11e plaats van gemeenten waar het goed leven is. Tevredenheid van de inwoners op tal van punten blijkt ook uit de recente Omnibusenquête:

  • De dienstverlening scoort een ruime voldoende;
  • Buurt en voorzieningen krijgen een dikke 8, jammer dat cultureel aanbod nog steeds in waardering achterblijft, zij het dat ook hier een ruime voldoende wordt gegeven;
  • De voorzieningen voor kinderen krijgen een voldoende, die voor jongeren echter nog steeds een onvoldoende. We zijn kennelijk tot dusver niet in staat daar iets aan te doen;
  • Veiligheidsgevoel zowel ’s nachts als overdag scoort hoog. In de begroting staat dat verbetering van het veiligheidsgevoel een belangrijke doelstelling is. Merkwaardig dat een percentage als vermeld in de Omnibusenquête dan niet als indicator wordt gebruikt in plaats van of naast het aantal woninginbraken;
  • Dat veiligheidsgevoel geldt niet voor het verkeer, zeker niet voor fietsers. Het wordt dan ook hoog tijd dat met name deze aspecten bij de uitvoering van de mobiliteitsvisie snel en stevig worden aangepakt.

Het gaat goed, maar er is geen enkele reden om zelfgenoegzaam achterover te leunen. Hiervóór heb ik al een aantal verbeterpunten genoemd. De Omnibusenquête vermeldt er meer:

  • De mogelijkheid voor inwoners om met eigen initiatieven te komen en de mogelijkheid invloed op onze besluitvorming uit te oefenen;
  • Meer bekendheid geven aan het bestaan en doel van de website geefomlandsmeer.nl;
  • Verbetering bekendheid van het Middelpunt;
  • Het beheer van de openbare ruimte, in het bijzonder het onderhoud van trottoirs en voetpaden;

Allemaal zaken waarvoor geen beleidsnota’s en dergelijke nodig zijn, maar vooral een praktische aanpak.

In de begroting wordt voorgesteld de vernieuwende manier van besturen na de verkiezingen nog verder te ontwikkelen. Wij vragen ons af of we er, gelet op de signalen uit de Omnibusenquête, niet eerst bij stil moeten staan of hetgeen tot dusver is geprobeerd wel zo succesvol is geweest. En, zo niet, welke verbeterpunten nodig zijn, voordat we als bestuur doordenderen en de inwoners kennelijk niet meekrijgen. We roepen dat er ruimte is voor eigen initiatieven. De inwoners lijken dat toch niet erg te herkennen. Kortom, is het beeld van het bestuur wel hetzelfde als van de inwoners, voor wie dit alles bedoeld is?

Financieel gaat het met Landsmeer aanzienlijk beter dan 4 jaar geleden. Dat is zeker een verdienste van het gevoerde beleid, maar ook van de recente economische ontwikkelingen. Het stemt D66 tevreden dat het college thans constateert dat het door de raad vastgestelde nieuwe subsidiebeleid laat zien dat met partners nu op dienstverlening gerichte overeenkomsten worden afgesloten waarbij beter ingespeeld kan worden op prijs en kwaliteit. De interne processen zijn hierdoor ook beter beheersbaar en zichtbaar. Dat was wat we beoogden.

 

De economische ontwikkelingen ziet D66 niet helemaal zorgeloos tegemoet. De huizenmarkt lijkt weer een bubbel te worden en het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de EU zou voor ons land wel eens ernstige gevolgen kunnen hebben. Behoedzaam financieel beleid blijft wat ons betreft geboden. Er is geen aanleiding tot potverteren.

Landsmeer wordt wel een rijke gemeente genoemd en de begroting lijkt dat te bevestigen. Maar tegelijk moeten we er oog voor hebben dat er vele inwoners zijn die moeite hebben de financiële eindjes aan elkaar te knopen. De Omnibusenquête meldt niet minder dan 18%! Dat zijn naar onze overtuiging niet alleen mensen met een minimuminkomen, maar ook mensen die door een cumulatie van eigen risico’s en eigen bijdrage voor voorzieningen moeite hebben om rond te komen en daarom mogelijk afzien van voorzieningen waaraan zij behoefte hebben. Daarom hebben wij bij de behandeling van de Perspectiefnota het college gevraagd te komen met voorstellen om de eigen bijdrage voor WMO-voorzieningen te verlagen of af te schaffen. De bedoeling was dat de raad daarover dan tenminste twee voorstellen zou ontvangen om in een inzichtelijke politieke discussie uiteindelijk tot een afgewogen beslissing te komen. Het college heeft dat kennelijk niet begrepen,  want het kwam medio september met een collegebericht  waaruit blijkt dat het college al gekozen heeft: afschaffing van de eigen bijdrage voor lage inkomens en verlaging van de eigen bijdrage voor mensen met een inkomen boven de inkomensgrens. Op zich een goede ontwikkeling, maar de administratieve lasten en uitvoeringskosten verdwijnen hiermee niet.

Inmiddels blijkt uit het regeerakkoord het voornemen van het kabinet om, juist met het oog op de stapeling van eigen bijdragen en verlaging van administratieve lasten en uitvoeringskosten, tot een algemeen vast tarief van eigen bijdragen WMO te komen van maximaal € 17,50. Daarvoor komt nog eens extra geld beschikbaar. Om betrokkenen niet steeds met veranderingen te belasten zal D66 daarom nu geen voorstellen doen die verder tegemoet komen aan de bedoeling van onze motie.

Met de uitvoering van moties lijkt het college wel vaker wat moeite te hebben. Nu vermeldt de begroting het voornemen om in 2018 te starten met de voorbereiding van de invoering van de Omgevingswet. Maar wij de raad heeft al eerder en herhaaldelijk gepleit daar vroeger mee te beginnen  en vanaf het begin de inwoners daarbij te betrekken. Het zou het gevoel om invloed te kunnen uitoefenen bij bewoners kunnen versterken. Dat geldt ook voor de bij herhaling  bepleite gezamenlijke startbijeenkomst van raad, inwoners en bedrijven etc. ter voorbereiding op de duurzaamheidsagenda.

Tot slot nog enkele woorden met betrekking tot ruimtelijke ordening. Het voornemen is het monumentenbeleid in 2018 te heroverwegen. Kan het college wat concreter aangeven in welke richting het denkt? En zal de raad daarover nog in oude samenstelling kunnen spreken?

De raad ontving onlangs een collegebericht over de financiële gevolgen van eventuele sloop en verplaatsing van het ICL. De berekening lijkt ons niet geheel volledig. In ieder geval zullen de verdere kosten mede sterk afhangen van de plaats waar een nieuw ICL moet komen. De bebouwing van de huidige locatie van het ICL met 50 seniorenwoningen betekent bovendien een extra belasting van het centrum van dorp en de infrastructuur. Ook dat is kostenverhogend, niet alleen financieel maar ook maatschappelijk. D66 vraagt zich af of we die richting wel uit moeten willen, maar wil de discussie overlaten aan de nieuwe gemeenteraad.

Begroting 2018 Landsmeer

 

Thema

Standpunten D66 Landsmeer

Informatie over de standpunten die wij in de gemeenteraad innemen en het actuele verkiezingsprogramma 2018 - 2022

Lees meer